Cliëntenraad

De cliëntenraad is een officieel orgaan dat cliënten van de Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht vertegenwoordigt.

Leden cliëntenraad v.l.n.r.
  • Jan de Witte, voorzitter
  • Ineke Schop
  • Nelly Broesder
  • Anneke Onderdelinden
Overlay afbeelding
Over Heemzicht afbeelding

Bijeenkomsten cliëntenraad

Belofte maakt schuld, dus hierbij laten we u weten dat wij vanaf januari 2x per maand aanwezig zullen zijn in Heemzicht. U kunt op die momenten met ons van gedachten wisselen over alles wat u bezig houdt met betrekking tot het wonen in Heemzicht. Wij ontmoeten u graag op één van de volgende data: * 11 mei 2024 * 8 juni 2024 * 14 september 2024 Wij zijn van 10.00 – 12.00 uur te vinden in het restaurant, onze banner wijst de weg. Elke keer zullen twee van ons aanwezig zijn. Na maart krijgt u van ons een overzicht met nieuwe data.

Wat is wettelijk geregeld

Per 1 juli 2020 werd de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz2018) van kracht. Het doel van de Wmcz is cliënten van zorginstellingen medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken. Een individuele cliënt heeft inspraak. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in de zorginstelling. Daarmee kreeg de cliëntenraad binnen Heemzicht een sterke positie en meer bevoegdheden/ rechten, plichten en dus verantwoordelijkheden zoals adviesrecht, instemmingsrecht en bindend voordrachtsrecht.
De rechten, plichten en bevoegdheden van de cliëntenraad en de zorgaanbieder (Heemzicht) zijn beschreven in een medezeggenschapsregeling en een Cliëntenraad reglement.

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad mag als zodanig gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Heemzicht over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De directie van Heemzicht mag een advies niet zonder opgaaf van redenen naast zich neerleggen. De stem van de cliëntenraad is belangrijker en sterker geworden. Denk hierbij aan o.a. het kwaliteitsplan van de geboden zorg- en dienstverlening, de jaarbegroting, activiteiten(plan), het zorgplan, de benoeming van een directeur-bestuurder en/of een lid van de Raad van Toezicht.

Hoe gaat de cliëntenraad te werk

Voor de cliëntenraad is het essentieel te weten wat er leeft onder de cliënten. De leden van de cliëntenraad onderhouden daarom contact met cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Dat kan zijn via bijeenkomsten of activiteiten, het maken van een praatje in de wandelgangen, gesprekken met verzorgenden/coördinator of bij een bezoek door leden van de cliëntenraad na inhuizing. Ook de contacten in hun rol als vrijwilliger worden daarom als heel waardevol gezien.

De cliëntenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar met de directeur/bestuurder van Heemzicht, mevrouw Lutine Vermeij-Stolk. Tijdens deze vergaderingen komen via cliënten verkregen informatie en/of (specifieke) onderwerpen ter sprake die het welzijn van cliënten betreffen. Vanzelfsprekend kan ook de directie onderwerpen en informatie op de agenda zetten.

De cliëntenraad raadpleegt ook coördinatoren, verzorgenden en biedt haar bijdrage/inzet aan bij werkgroepen e/o commissies.

De cliëntenraad stelt elk jaar een globale planning op van de onderwerpen die dat komende jaar minimaal aan de orde moeten komen, zoals de begroting, het kwaliteitsplan, het strategisch beleid etc. Daarnaast maakt de cliëntenraad ook ieder jaar een jaarverslag over het wel en wee van het afgelopen jaar.

Verschil cliëntenraad en klachtencommissie

De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Klachten worden in eerste instantie besproken met de organisatie en/of directie van Heemzicht. Komt het niet tot een bevredigende oplossing, dan kunnen de cliënten gebruikmaken van de interne of zelfs externe klachtenprocedure. Als de cliëntenraad meerdere of herhaaldelijk signalen over eenzelfde/vergelijkbare klacht opvangen, dan kan het als agendapunt worden opgenomen voor het overleg met de directie.

Wie vertegenwoordigen de cliënten?

Alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en/of dienstverlening van Heemzicht kunnen zitting nemen in de cliëntenraad.

Niet-cliënten in de cliëntenraad

Cliënten van Heemzicht hebben niet altijd voldoende vitaliteit om zitting te nemen in de cliëntenraad. Wel zijn zij erg belangrijk als klankbord. Daarom kunnen ook niet-cliënten, zoals vertegenwoordigers/mantelzorgers/familieleden of vrijwilligers van Heemzicht toetreden tot de cliëntenraad. Voor deze categorie leden is het belangrijk dat zij verbonden zijn met Heemzicht, zodat zij weten/ervaren wat er zoal speelt.

Heeft u belangstelling voor de cliëntenraad?

Bent u cliënt of bent u nauw betrokken bij de cliënten van Heemzicht? Kunt u goed samenwerken? Heeft u een positief kritische opbouwende houding? Dan is de cliëntenraad misschien iets voor u. Neem gerust contact op om nader kennis te maken. Ook proefdraaien behoort tot de mogelijkheden.

Kent u iemand die u een goed kandidaat-lid vindt? Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze persoon met ons in contact brengt en/of deze folder geeft.

 Contactinformatie
Wilt u iets vragen of wilt u iets kwijt aan de cliëntenraad?
Neem dan contact op met de voorzitter Jan de Witte. Hij is mobiel te bereiken via 06-51523663. De andere cliëntenraadsleden zijn regelmatig in Heemzicht, u mag ze natuurlijk altijd direct aanspreken.

U kunt ook schrijven, bellen of e-mailen naar:

Cliëntenraad van Heemzicht

Voorstraat 26

3265 BV Piershil

Telefoon: 0186-693122

E-mail: clientenraad@heemzicht.nl of via  info@heemzicht.nl

Vragen over Heemzicht?

Onze medewerkers helpen u graag verder

Contactpagina Veelgestelde vragen
Onze contactgegevens
Contact telefoon icon
0186 693 122

Na 17:00 alleen voor spoed